Saturday, April 21, 2007

"Mangyari Lamang", tula ni Rico Abelardo

I thought I'd take a break with my reviews and post a copy of a beautiful Filipino poem. Can someone help translate this into English?
***
Mangyari lamang ay tumayo ang mga nagmahal
nang makita ng lahat ang mukha ng pag- ibig.
Ipamalas ang tamis ng malalim na pagkakaunawaan
sa mga malabo ang paningin.

Mangyari lamang ay tumayo rin ang mga nagmahal at nasawi nang makita ng lahat ang mga sugat ng isang bayani.
Ipadama ang pait ng kabiguan habang ipinagbubunyi
ang walang katulad na kagitingan ng isang nagtaya.

Mangyari lamang ay tumayo ang mga nangangambang magmahal nang makita ng lahat ang kilos ng isang bata.
Ipamalas ang katapatan ng damdamin na pilit ikinukubli
ng pusong lumaki sa mga engkanto at diwata.

Mangyari lamang ay tumayo ang mga nagmahal,
minahal at iniwan ngunit handa pa ring magmahal
nang makita ng lahat ang yaman ng karanasan.
Ipamalas ang katotohanang nasaksihan
nang maging makahulugan ang mga paghagulgol sa dilim.

At sa mga nananatiling nakaupo mangyari lamang
ay dahan-dahang tumalilis papalabas sa nakangangang pinto.
Umuwi na kayo at sumbatan ang mga magulang
na nagpalaki ng isang halimaw!

At sa lahat ng naiwang nakatayo mangyari lamang
ay hagkan ang isa't isa at yakapin ang mga sugatan.
Mabuhay tayong lahat na nagsisikap na makabalik sa ating pinagmulan!
Manatiling masaya at higit sa lahat magpatuloy sa pagmamahal.

4 comments:

R.O.S.E. said...

nice...nakakaantig =)

p said...

If I may (Translated By P)

If I may ask you to stand, those who have loved
so that everyone may see the face of love.
let us feel the sweetness of a deep understanding
to those who don't see clearly.

If I may ask you also to stand, those who have loved and lost
so that everyone may see the wounds of a hero
let us feel the bitterness of failure while glorifying
the uncomparable bravery of those who took a chance.

If I may ask you to stand, those who were afraid to love
so that everyone may see the actions of a child.
show us the honesty of desperately hidden emotions
from a heart that grew up with magic and fairies

if i may ask you to stand, those who have loved
were loved and broken hearted but are still ready to love
so that everyone may see the wealth of experience.
show us the truth you've witnessed
so as to give meaning to those who weep in the dark.

To those who remain seated, if may I ask you
to slowly make your way to the open door.
go home and berate your parents
who have brought up a monster!

and to those who have been left standing, if I may ask
you to comfort one another and hug those who still hurt.
bless us all who strive to return to where we started!
remain happy but most importantly, continue to love.

***
(It's not a perfect translation but I think it'll do...)

R.O.S.E. said...

galeng, pao! bravo! =)

agent a said...

yay! so nice!